01

กลุ่มงานธุรการ

วางแผน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุม พัฒนา คุณภาพงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

02

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

วิเคราะห์ พัฒนานโยบายโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิเคราะห์การเสนอของบประมาณ จัดสรร ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบยอดการใช้เงิน ประเมินและรายงานผล

03

กลุ่มงานสำนักงานเลขานุการ
ผู้อำนวยการ

จัดตารางการนัดหมายให้ ผู้บังคับบัญชาและเตือนการนัดหมาย ดูแล บันทึกปฏิทิน ต้อนรับ บริการ จัดประชุม ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

รวดเร็ว ครบ อัดแน่นด้วยคุณภาพ

เอกสารงานแผนงาน

คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มโครงการฉบับย่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มโครงการฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566
แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการหน้าเดียว

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ติดต่อเรา โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ

Smiling Two Girls