01

กลุ่มงานธุรการ

วางแผน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุม พัฒนา คุณภาพงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

02

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

วิเคราะห์ พัฒนานโยบายโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิเคราะห์การเสนอของบประมาณ จัดสรร ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบยอดการใช้เงิน ประเมินและรายงานผล

03

กลุ่มงานสำนักงานเลขานุการ
ผู้อำนวยการ

จัดตารางการนัดหมายให้ ผู้บังคับบัญชาและเตือนการนัดหมาย ดูแล บันทึกปฏิทิน ต้อนรับ บริการ จัดประชุม ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

รวดเร็ว ครบ อัดแน่นด้วยคุณภาพ

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ติดต่อเรา โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ

Smiling Two Girls