01

กลุ่มงานธุรการ

วางแผน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุม พัฒนา คุณภาพงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

02

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

วิเคราะห์ พัฒนานโยบายโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิเคราะห์การเสนอของบประมาณ จัดสรร ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบยอดการใช้เงิน ประเมินและรายงานผล

03

กลุ่มงานสำนักงานเลขานุการ
ผู้อำนวยการ

จัดตารางการนัดหมายให้ ผู้บังคับบัญชาและเตือนการนัดหมาย ดูแล บันทึกปฏิทิน ต้อนรับ บริการ จัดประชุม ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

รวดเร็ว ครบ อัดแน่นด้วยคุณภาพ

คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการดำเนินงานการเงิน พัสดุ
asd

เอกสารทางการเงิน

แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
แบบติดใบเสร็จและแบบติดกากตั๋ว
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประจำเดือน มกราคม 2566
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566

เอกสารงานแผนงาน

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มโครงการฉบับย่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มโครงการฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566
แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการหน้าเดียว
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1-2
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ฟอร์มโครงการ ปี 2567

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ติดต่อเรา โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ

Smiling Two Girls